โรงเรียนตระการพืชผล
หมู่ที่ 8 ถนนตระการ-พนา บ้านคำนามูล  ตำบลขุหลุ  อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
04 ต.ค. 61 ถึง 05 ต.ค. 61 สอบกลางปี
ตารางการสอบกลางปี 2561
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
ห้องเรียน/ชุดนักเรียน งานวิชาการ
02 ต.ค. 61 ถึง 10 ต.ค. 61 ปฏิทินดำเนินการเดือนตุลาคม

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
งานวิชาการ