โรงเรียนตระการพืชผล
หมู่ที่ 8 ถนนตระการ-พนา บ้านคำนามูล  ตำบลขุหลุ  อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนตระการพืชผล
         
          ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธราช  2494  โดยขุนเกษมสมบัติ  (นายปิ่น  มีสุข)  อดีตนายอำเภอตระการพืชผล  พร้อมด้วยชาวอำเภอตระการพืชผล  โดยเปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ครั้งแรกเมื่อวันที่  27  พฤษภาคม  พุทธศักราช  2494  ใช้อาคารเรียนชั่วคราวเป็นที่เรียนที่สอนตามหลักสูตรกรมสามัญศึกษา  ใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอตระการพืชผล”(ประชาชนสงเคราะห์) มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  รุ่นแรก  จำนวน  45  คน  มีนายเนย  วงศ์อุทุม  เป็นผู้บริหารคนแรก
          ต่อมาทางราชการได้อนุมัติเงินงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนถาวรแบบ  2 - 2493  ขนาดกว้าง  11  เมตร  ยาว  42  เมตร  ใต้ถุนสูง  จำนวน  5  ห้องเรียน  จำนวน  250,000  บาท  และชาวอำเภอตระการพืชผลพร้อมด้วยคณะข้าราชการทุกหน่วยงานได้ร่วมใจกันบริจาคทรัพย์เพื่อสมทบการก่อสร้างอาคารเรียน  รวมจำนวนเงิน  180,000  บาท  โดยเริ่มก่อสร้างในปีพุทธศักราช  2494  แล้วเสร็จในปีพุทธศักราช  2495  บนที่ดินดอนปู่ตาหรือดอนเจ้าปู่  ซึ่งเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่  มีพื้นที่  59  ไร่  131  ตารางวา  โดยชาวบ้านได้พร้อมใจกันยกให้แก่ทางราชาการ  และปีพุทธศักราช  2497  ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนตระการพืชผล จนถึงปัจจุบัน
          ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนตระการพืชผลได้เปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่สำคัญๆคือ ในปีพุทธศักราช  2509  ได้โอนโรงเรียนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระทรวงมหาไทยและได้ใช้ระบบการสอนจากระดับมัธยมศึกษาเป็นระดับประถมศึกษาตอนปลาย     ปีพุทธศักราช 2523 ได้โอนโรงเรียนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดทำการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับก่อนประถมศึกษา  (ชั้นเด็กเล็ก)  ปีพุทธศักราช  2539  โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้  เป็นโรงเรียนนำร่องตามโครงการปฏิรูปการศึกษาและ  ในวันที่  15  กรกฎาคม  พ.ศ.  2540  ได้ยุบโรงเรียนบ้านขุหลุมารวมกับโรงเรียนตระการพืชผล  ปีพุทธศักราช  2544  และ วันที่ 1  ตุลาคม  พ.ศ.  2546  ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน
          ปัจจุบันโรงเรียนตระการพืชผลมีอาคารเรียน  4  หลัง  ใช้การได้ดี  2  หลัง   1  หลัง  (อาคาร ป.105/29)  ชำรุดและอนุรักษ์ไว้ตามมติกรรมการ  1  หลัง  อีก  1  หลัง  ขอรื้อถอนแต่ยังขอใช้จัดการเรียนการสอนอยู่  2  ระดับ  คือ  ระดับปฐมวัยชั้นอนุบาล  1-3  จำนวน  5  ห้องเรียน  มีนักเรียน 126 คน  ระดับประถมศึกษา 24  ห้อง มีนักเรียน  551  คน รวมนักเรียนทั้งหมด  677  คน มีครูประจำการ  26  คน อัตราจ้าง  10  คน ภารโรง  1  คน และมีผู้บริหารโรงเรียน  นายรัตน์สถิตย์  สุหงษา   ดำรงตำแหน่งดำรงตำแหน่งปัจจุบัน  และคณะกรรมการสถานศึกษา 
 1. นายไชยยันต์            กวีณัฎธยานนท์                      ประธานกรรมการ
 2. นายอติคุณ               ตระการไทย                           กรรมการ
 3. นางธนภรณ์              คำเสียง                                 กรรมการ
 4. นางเกสร                  มาลาหอม                              กรรมการ
 5. นางสาวเปรมกมล     ศรีธรรมมา                              กรรมการ
 6. นายทองพูน             กอดทอง                                กรรมการ
 7. นางสาวนิภาพร        โกศัลวัฒน์                              กรรมการ
 8. นางทัศนีย์               อ่อนยอง                                 กรรมการ
 9. นางเสวี่ยง               เกื้อทาน                                 กรรมการ
 10. นายธารทอง            เทียมทัศน์                              กรรมการ
 11. นายราวี                   คลังตระการ                            กรรมการ
 12. พระมหายุทธยา       อภิปฺญโญ                               กรรมการ
 13. พระครูสุตะ              ปัญญานุกูล                             กรรมการ
 14. ร.ต.ต.ประยงค์         ยลไชย                                   กรรมการ
 15. นายรัตน์สถิตย์         สุหงษา                                  กรรมการ/เลขานุการ
 
 
โรงเรียนตระการพืชผล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 1 หมู่ 8 ตำบล ขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
 
          ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาปัจจุบัน วันที่ 10  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2561  มีดังนี้  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                             
                             ผู้อำนวยการโรงเรียน                    1        คน
                             รองผู้อำนวยการโรงเรียน              1        คน
                             ข้าราชการครู                             26        คน
                             ครูอัตราจ้าง                               10        คน
                             ครูธุรการ                                     1        คน
                             ครูต่างชาติ                                  1        คน
                             นักการภารโรง                             1        คน