โรงเรียนตระการพืชผล
หมู่ที่ 8 ถนนตระการ-พนา บ้านคำนามูล  ตำบลขุหลุ  อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
สิ่งน่ารู้ของโรงเรียนตระการพืชผล
1. วิสัยทัศน์ (Vision)
          ภายในปี 2562 โรงเรียนตระการพืชผลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่ความเป็นเลิศมีคุณภาพและมาตราฐานระดับสากล ผู้เรียนมีทักษะความสามารถและความรู้คู่คุณธรรม
2. ปรัชญาของโรงเรียน
          นตถิ ปญฺญา สมาอาภา (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)
3. คำขวัญของโรงเรียน
        วิชาการดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม
4. อัตลักษณ์
        วินัยดี มีจิตอาสา
5. เอกลักษณ์
        โรงเรียนสองภาษา
6. สีประจำโรงเรียน
        สีเขียว หมายถึง ความสุข สดชื่น มั่นคง
        สีเหลือง หมายถึง ความดีงาม มีคุณธรรม
7. อักษรย่อ
    ต.ก.
8. สัญลักษณ์ของโรงเรียน
        หอไตรกลางน้ำ
9. ต้นไม้ประจำโรงเรียน
        ต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูณ)