โรงเรียนตระการพืชผล
หมู่ที่ 8 ถนนตระการ-พนา บ้านคำนามูล  ตำบลขุหลุ  อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (Mission)

        1. น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้รู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้มี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 9 ประการ โดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลายและต่อเนื่องตลอดหลักสูตร

        2. จัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นมีสมรรถนะที่กำหนด สามารถตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้

        3. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการตามความถนัด ความสนใจและศักยภาพของผู้เรียน

        4. ส่งเสริมให้มีหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถพิเศษ โดยเฉพาะด้านภาษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

        5. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้จัดการเรียนรู้ผ่านการวิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อนำมาพัฒนาและแก้ปัญหานักเรียนในชั้นเรียน

        6. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้พัฒนาให้เป็นครูมืออาชีพที่ได้มาตรฐานในทุกด้านอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

        7. สนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง

 

เป้าหมาย (Goal)

        1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 9 ประการ และรู้จักการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป

        2. นักเรียนชั้น ป.3.6 มีผลการสอบ NT, O-NET มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 และระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ

        3. นักเรียนชั้น ป.1 .2 .4 .5 มีผลการสอบ LAS มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 และระดับจังหวัดทุกกลุ่มสาระ

        4. นักเรียนสามารถเข้าแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการในระดับประเทศ/ระดับนานชาติได้อย่างน้อยปีละ 1 กิจกรรม

        5. โรงเรียนมีหลักสูตร/โครงการพิเศษที่ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสนใจสู่ความเป็นเลิศอย่างน้อย 2 โครงการ/กิจกรรม