โรงเรียนตระการพืชผล
หมู่ที่ 8 ถนนตระการ-พนา บ้านคำนามูล  ตำบลขุหลุ  อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
สถิติแสดงจำนวนนักเรียน  โรงเรียนตระการพืชผล   สพป.อบ. 2   
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2561
ห้อง ชั้น / ห้อง จำนวนนักเรียน รวมนักเรียนระดับชั้น หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
0 อนุบาล 1 11 13 24 11 13 24  
  อนุบาล 2/1 9 10 19        
1 อนุบาล 2/2 9 10 19 18 20 38  
2 อนุบาล 3/1 15 13 28        
3 อนุบาล 3/2 17 12 29 32 25 57  
รวมอนุบาล 61 58 119 61 58 119  
4 ประถมศึกษาปีที่  1/1 20 15 35        
5 ประถมศึกษาปีที่  1/2 16 9 25        
6 ประถมศึกษาปีที่  1/3 13 12 25 49 36 85  
7 ประถมศึกษาปีที่  2/1 17 14 31        
8 ประถมศึกษาปีที่  2/2 13 10 23        
9 ประถมศึกษาปีที่  2/3 13 9 22 43 33 76  
10 ประถมศึกษาปีที่  3/1 14 20 34        
11 ประถมศึกษาปีที่  3/2 16 11 27        
12 ประถมศึกษาปีที่  3/3 15 15 30 45 46 91  
13 ประถมศึกษาปีที่  4/1 5 28 33        
14 ประถมศึกษาปีที่  4/2 13 19 32        
15 ประถมศึกษาปีที่  4/3 12 17 29 30 64 94  
17 ประถมศึกษาปีที่  5/1 16 18 34        
18 ประถมศึกษาปีที่  5/2 15 14 29        
19 ประถมศึกษาปีที่  5/3 15 14 29 46 46 92  
21 ประถมศึกษาปีที่  6/1 12 22 34        
22 ประถมศึกษาปีที่  6/2 13 13 26        
23 ประถมศึกษาปีที่  6/3 12 12 24        
24 ประถมศึกษาปีที่  6/4 12 14 26 49 61 110  
รวมประถมศึกษา 262 286 548 262 286 548  
รวม อนุบาล + ประถมฯ 323 344 667 323 344 667  
               
                 
ข้อมูล  10  มิถุนายน  2561