โรงเรียนตระการพืชผล
หมู่ที่ 8 ถนนตระการ-พนา บ้านคำนามูล  ตำบลขุหลุ  อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
เอกสารภายใน
กรอกรหัสผ่านเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร