โรงเรียนตระการพืชผล
หมู่ที่ 8 ถนนตระการ-พนา บ้านคำนามูล  ตำบลขุหลุ  อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
คณะผู้บริหาร

นางวันดี ละศรีจันทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา