โรงเรียนตระการพืชผล
หมู่ที่ 8 ถนนตระการ-พนา บ้านคำนามูล  ตำบลขุหลุ  อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

วาริณี ไกรศรี
ครูอัตราจ้าง