โรงเรียนตระการพืชผล
หมู่ที่ 8 ถนนตระการ-พนา บ้านคำนามูล  ตำบลขุหลุ  อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
คณะกรรมการนักเรียน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่